Jak przygotować odpady weterynaryjne do unieszkodliwienia?

Kategoria: Porady

Segregacja według kodów.

Przekazanie odpadów firmie utylizującej musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Pojemniki i worki muszą być szczelnie zamkniętę, mogą być przekazane w worku zbiorczym.

utylizacja odpadów weterynaryjnychPrzechowywanie w przystosowanych pomieszczeniach lub stacjonarnych urzadzeniach chłodniczych wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi

Magazynowanie z zachowaniem odpowiednich warunków

Każde przekazanie odpadów musi być udokumentowane Kartą Przekazania Odpadu

Na podstawie tych Kart  prowadzona jest Ewidencja Odpadów, odrębna dla każdego kodu.

Wystawienie tych dokumentów   należy do „Wytwórcy” , jednak nasza firma wyręcza swoich Klientów i robi to za nich.

„Wytwórca” odpadów na koniec każdego roku jest zobowiązany do sporządzania „ zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów , o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia.

(Pobierz Link: „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 Października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi”)

Współpracujesz z nami , zyskujesz:

  • odbiór wszystkich kodów odpadów weterynaryjnych
  • czas, poprowadzimy za Ciebie Ewidencję Odpadów
  • pomoc w wypełnianiu obowiązkowych sprawozdań