Obowiązki firm jako wytwórców i posiadaczy odpadów

Kategoria: Porady, Prawo

Każda firma zobowiązana jest do postępowania z posiadanymi lub wytwarzanymi odpadami w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Kwestię tę reguluje m.in. Prawo ochrony środowiska oraz następujące akty prawne:
recycling odpadów

 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

 

Zgodnie z nimi każde przedsiębiorstwo, jako wytwórca odpadów jest zobligowane m.in. do:

 • Dążenia do produkcji jak najmniejszej ilości odpadów oraz ich niskiej szkodliwości dla ludzi i środowiska. Jest to możliwe poprzez stosowanie odpowiednich sposobów i form produkcji towarów czy realizacji usług oraz  wykorzystanie właściwych surowców.
 • Zapewnienia odzysku odpadów (zgodnie z zasadami ochrony środowiska), jeśli nie ma możliwości wyeliminowania ich powstawania.
 • Zapewnienia unieszkodliwianie odpadów (zgodnie z zasadami ochrony środowiska), których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie  można było poddać odzyskowi.
 • Wykorzystywania w pierwszej kolejności wytworzonych odpadów jako surowców wtórnych (jeśli pozwala na to technologia oraz jest to uzasadnione ekonomicznie).
 • Uzyskania zatwierdzenia programu gospodarki odpadami, jeśli wytwarza powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych w ciągu roku.
 • Ewidencjonowania wytworzonych odpadów (jakościowo i ilościowo) zgodnie z klasyfikacją i katalogiem odpadów oraz listą odpadów niebezpiecznych. Wykorzystuje się do tego dwa rodzaje dokumentów: kartę ewidencji odpadów oraz kartę przekazania odpadu (w dwóch egzemplarzach).
 • Przekazania odpadów wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich odbioru.
 • Wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego tj. umieszczanie wytworzonych odpadów na składowisku. Należność ta regulowana jest przez wytwarzającego na rachunek urzędu marszałkowskiego, który jest właściwy ze względu na miejsce składowania odpadów.
 • Złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, jeśli wytwarza poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
 • Złożenia do 15 marca każdego roku marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia o wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust. 1 U.o).  Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących ewidencję odpadów oraz wytwórców komunalnych odpadów ściekowych.

Choć wydawać przedsiębiorstwa będące wytwórcami odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie nie mają obowiązku uzyskania żadnej zgody oraz nie muszą składać informacji o wytworzonych odpadach i sposobie gospodarowania nimi, to w praktyce nie są one wcale zwolnione z realizacji obowiązków nałożonych na posiadaczy odpadów.  Warto też pamiętać, że wytwarzając nawet niewielką ilość odpadów niebezpiecznych przedsiębiorstwo zobligowane jest do złożenia przynajmniej informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania nimi.

Przedsiębiorstwo, które nie stosuje się do powyższych wytycznych podlega każde grzywny lub aresztu.

Źródła:
www.ekoportal.gov.pl
www.een.org.pl
prawo.money.pl
www.parp.gov.pl