Odbiór przepracowanego, zużytego oleju samochodowego

Kategoria: Bez kategorii, Porady

Olej przepracowany (odpadowy)  to odpad powstający w wielu branżach m.in. motoryzacyjnej, przemyśle. Należą do niego oleje smarowe, wycofane z użycia na skutek utraty zdolności eksploatacyjnych.

Zużyte oleje należą do substancji szkodliwych i zabronione jest wylewanie ich wprost do otoczenia. Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt ze względu na wiele czynników m.in. przenikając  do wód gruntowych , przez wody podskórne oraz ścieki wodne trafiają do zbiorników wodnych czy rzek.

Co robić z olejem przepracowanym?

Podstawowym dokumentem regulującym gospodarkę olejami odpadowymi w krajach Unii Europejskiej jest: Dyrektywa Rady Nr 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku, znowelizowana przez Dyrektywę Rady Nr 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 oraz kolejną Dyrektywę Rady Nr 94/31/EC z dnia 27 czerwca 1994 roku.

Olej przepracowany należy gromadzić w sposób uniemożliwiający przedostaniu się go do środowiska!

Zasady gospodarowania olejem odpadowym:

(Ustawa o Odpadach art.39 (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami ” Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78)olej przepracowany

 • Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację.
 • Jeżeli proces regeneracji  jest niemożliwy , odpad należy poddać innym procesom odzysku.
 • Jeżeli inne procesy odzysku są  niemożliwe, dopuszcza się unieszkodliwienia odpadu.
 • Każdy posiadacz olejów przepracowanych powinien przekazać je  firmie, która zagospodaruje nim zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Jak magazynować olej przed przyjazdem firmy odbierającej?

 • oleje odpadowe powinny być przechowywane w szczelnych  zbiornikach podziemnych lub naziemnych.
 • pojemniki powinny znajdować się pod zadaszeniem i na utwardzonej powierzchni.
 • wskazane jest umieszczanie pojemników z olejem na wannach wychwytowych, co uchroni przed przedostaniem się odpadu do środowiska.
 • zakazane jest mieszanie olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Odbierzemy przepracowany olej
 • Podstawimy metalowe , szczelne beczki różnej pojemności
 • Wystawimy Kartę Przekazania Odpadu
 • Pomożemy w sporządzaniu rocznego sprawozdania.

Za oddany nam olej zapłacimy Ci lub dostarczymy produkty tj . czyściwo, rękawice ochronne , środki myjące do zabrudzeń przemysłowych, sorbent.