Odpady niebezpieczne w warsztatach, serwisach samochodowych

Kategoria: Porady

Każdy warsztat samochodowy niezależnie od skali prowadzonej działalności wytwarza różnego rodzaju odpady, które ze względu na zagrożenie wymagają odpowiedniego zagospodarowania, zgodnego z zapisami prawa w tym zakresie.

Do wytwarzanych odpadów mogą należeć np.: filtry , zderzaki, plastiki samochodowe, zużyte opony, opakowania, odpady farb, lakierów i inne.

Wytwarzane odpady ze względu na właściwości mogą być niebezpieczne.

W przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości 1 tony na rok wytwórca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Ma on również obowiązek prowadzić ewidencję odpadów za pomocą kart przekazania odpadów oraz składać zbiorcze zestawienie danych w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. (Dz.U. Nr 152 z 2001r. Poz. 1736)

Odpady niebezpieczne – co do nich należy?

 • Filtry olejowe  16 01 07*odpady_nieb2
 • Świetlówki, żarówki  16 02 13*
 • Zużyte sorbenty, czyściwo, materiały filtracyjne  15 02 02*
 • Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  15 01 10*
 • Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego  15 01 10*
 • Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  08 01 11*
 • Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub substancje niebezpieczne  18 01 17*
 • Płyny hamulcowe   16 01 13*
 • Oleje przepracowane   13 02 08 ,13 02 05

Nadawane kody mogą się różnić u  danego odbiorcy!

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi w warsztatach?

 • Zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów (dwa różne kody)
 • Zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,
 • Zakazane jest  rozcieńczania substancji niebezpiecznych
 • W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmiotami, rozdziela się je, spełniając łącznie następujące warunki:
  • w procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu należy ograniczyć  zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.uwaga
  • jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
 • Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. (decyzja na  przewóz ładunków niebezpiecznych )
 • Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.
 • Odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.
 • W rozporządzeniu, o którym mowa w ust.7, minister właściwy do spraw środowiska może określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania właściwościami odpadów.
 • Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

Jak możemy pomóc?

 • Posiadamy odpowiednie decyzje na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych
 • Podstawiamy pojemniki, big-bagi, beczki ,paletopojemniki
 • Wystawimy Kartę Przekazania Odpadu
 • Pomożemy w sporządzaniu rocznego sprawozdania