Odpady przemysłowe – odbiór i utylizacja!

Kategoria: Porady

Co to są odpady przemysłowe?
Odpady przemysłowe to odpady powstające w toku działalności gospodarczej, częściowo nie do uniknięcia. Odpady przemysłowe zostają wytwarzane nie tylko przez fabryki, ale również w  szpitalach, magazynach, warsztatach samochodowych, zakładach budowlanych.

Specyficzną grupą ;odpadów przemysłowych są odpady niebezpieczne. Występują one w bardzo wielu zakładach przemysłowych, jednak trudno jest ograniczyć ich ilość.

Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez odpady niebezpieczne polega na ich unieszkodliwianiu.

Ich wprowadzanie do środowiska wywołuje  negatywny wpływ na przyrodę oraz życie i zdrowie człowieka.

Odpady przemysłowe wytwarzane w zakładach pracy to m.in.:

 • zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
 • sprzęt elektroniczny, monitory, komputery,Odpady przemysłowe
 • zużyte źródła światła zawierające rtęć,
 • odpady z warsztatów samochodowych,
 • zużyte akumulatory,
 • przeterminowana żywność,
 • odpady produkcyjne,
 • odpady tworzyw sztucznych
 • odpady z przetwórstwa żywności i żywność przeterminowana,
 • olej i odpady ropopochodne,
 • sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego.

Zapoznaj się z naszą ofertą!

(Oferta na odbiór odpadów – PDF)

Odpady przemysłowe dzielimy na :

 • odpady płynne : ciecze chemiczne, farby, zanieczyszczona woda, rozpuszczalniki, osad ściekowy, osad olejowy, itp.
 • odpady stałe:  złom, papier i dokumenty, drewno, kartony, plastik itp.

Jak sklasyfikować odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe klasyfikuje się przez  zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając:

 • źródło ich powstawania;
 • właściwości stwierdzające czy odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w załączniku nr 3 do ustawy;
 • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Właściwości oraz składniki odpadu określają czy jest on bezpieczny czy niebezpieczny.

Jak nadać kod odpadom?

1. Odpad klasyfikuje się w jednej z grup od 1 do 12 lub od 17 do 20.

2. Jeżeli nie można odnaleźć odpowiedniego kodu w grupach od 1 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 lub 15.

3. Jeżeli w dalszym ciągu niemożliwe jest odnalezienie odpowiedniej pozycji odpady klasyfikuje się w grupie 16.

4. Jeżeli  w 16 grupie nie udało się odnaleźć odpowiedniego kodu, wtedy należy wrócić do klasyfikacji względem źródła powstawania (grupy 1 – 12 lub 17 – 20) i nadać kod odpadu z końcówką 99.

5. Odpady opakowaniowe komunalne (jeżeli są gromadzone selektywnie) klasyfikuje się w grupie 15 a nie w 20.

Sposoby unieszkodliwiania odpadów przemysłowych:

 • Recykling odpadów przemysłowych – recykling to wtórne przetwarzanie odpadów. Jest to najlepszy sposób  zagospodarowania odpadów, jednak nie wszystkie śmieci można w jego ramach przetworzyć.
 • Termiczne unieszkodliwianie odpadów
 • Mechaniczne procesy obróbki odpadów przemysłowych np. produkcja paliw

 

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • odbiór prawie wszystkich rodzajów odpadów
 • kompleksową obsługę : odbiór , transport i utylizację odpadów
 • profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami

Zapraszamy do współpracy!