Odbierane odpady (kody)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą odpadów, które odbieramy.
Katalog odpadów został podzielony na grupy, podgrupy i rodzaje odpadów.

Sposobów klasyfikowania odpadów jest zgodny z definicją zawartą w art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628), dzieli je na odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne.

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup:

 1. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
 2. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
 3. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,
 4. odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego,
 5. odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla,
 6. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej,
 7. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej,
 8. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
 9. odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
 10. odpady z procesów termicznych,
 11. odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,
 12. odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
 13. oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),
 14. odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),
 15. odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 16. odpady nieujęte w innych grupach,
 17. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
 18. odpady medyczne i weterynaryjne,
 19. odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 20. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Pamiętajmy, że katalog odpadów obejmuje dużą ilość substancji i przedmiotów. Podstawowa klasyfikacja odpadów opiera się jednak na źródle ich powstawania, następnie na surowcu z jakiego są wykonane, stanu skupienia, składu chemicznego, toksyczności, stopnia zagrożenia dla środowiska oraz stopnia przydatności do dalszego wykorzystania.

Zapoznaj się z pełną listą obieranych przez nas odpadów

Kod Grupy, podgrupy irodzaje odpadów
1 Odpady powstające przyposzukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej ichemicznej przeróbce rud orazinnych kopalin
01 01 Odpady zwydobywania kopalin
01 01 01 Odpady zwydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02 Odpady zwydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 Odpady skalne zgórnictwa miedzi, cynku iołowiu
01 03 Odpady zfizycznej ichemicznej przeróbki rud metali
01 03 04* Odpady zprzeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska wczasie składowania
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i01 03 81
01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne zfizycznej ichemicznej przeróbki rud metali
01 03 08 Odpady wpostaci pyłów iproszków inne niż wymienione w01 03 07
01 03 09 Czerwony szlam powstający przyprodukcji tlenku glinu inny niż wymieniony w01 03 07
01 03 80* Odpady zflotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
01 03 81 Odpady zflotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w01 03 80
01 03 99 Inne niewymienione odpady
01 04 Odpady zfizycznej ichemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje zfizycznej ichemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08 Odpady żwiru lubskruszone skały inne niż wymienione w01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski iiły
01 04 10 Odpady wpostaci pyłów iproszków inne niż wymienione w01 04 07
01 04 11 Odpady powstające przywzbogacaniu soli kamiennej ipotasowej inne niż wymienione w01 04 07
01 04 12 Odpady powstające przypłukaniu ioczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w01 04 07 i01 04 11
01 04 13 Odpady powstające przycięciu iobróbce postaciowej skał inne niż wymienione w01 04 07
01 04 80* Odpady zflotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
01 04 81 Odpady zflotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w01 04 80
01 04 82* Odpady zflotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
01 04 83 Odpady zflotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w01 04 82
01 04 84* Odpady zflotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
01 04 85 Odpady zflotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w01 04 84
01 04 99 Inne niewymienione odpady
01 05 Płuczki wiertnicze iinne odpady wiertnicze
01 05 04 Płuczki iodpady wiertnicze zodwiertów wody słodkiej
01 05 05* Płuczki iodpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06* Płuczki iodpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt iodpady inne niż wymienione w01 05 05 i01 05 06
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki iodpady inne niż wymienione w01 05 05 i01 05 06
01 05 99 Inne niewymienione odpady
2 Odpady zrolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa orazprzetwórstwa żywności
02 01 Odpady zrolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa irybołówstwa
02 01 01 Osady zmycia iczyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady zgospodarki leśnej
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, wtym środki ochrony roślin IiII klasy toksyczności (bardzo toksyczne itoksyczne)
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w02 01 08
02 01 10 Odpady metalowe
02 01 80* Zwierzęta padłe iubite zkonieczności orazodpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
02 01 81 Zwierzęta padłe iodpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego iwysokiego ryzyka inne niż wymienione w02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe iubite zkonieczności
02 01 83 Odpady zupraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady zprzygotowania iprzetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01 Odpady zmycia iprzygotowywania surowców
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce iprodukty nienadające się dospożycia iprzetwórstwa
02 02 04 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego iwysokiego ryzyka, wtym odpady zprodukcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w02 02 80
02 02 82 Odpady zprodukcji mączki rybnej inne niż wymienione w02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady zprzygotowania, przetwórstwa produktów iużywek spożywczych orazodpady pochodzenia roślinnego, wtym odpady zowoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty orazprzygotowania iprzetwórstwa tytoniu, drożdży iprodukcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania ifermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01 Szlamy zmycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania ioddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce iprodukty nienadające się dospożycia iprzetwórstwa
02 03 05 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady iinne odpady zprzetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady zprodukcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady zprzemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady zoczyszczania imycia buraków
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia orazkreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 Wysłodki
02 04 99 Inne niewymienione odpady
02 05 Odpady zprzemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce iprodukty nieprzydatne dospożycia orazprzetwarzania
02 05 02 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 Odpady zprzemysłu piekarniczego icukierniczego
02 06 01 Surowce iprodukty nieprzydatne dospożycia iprzetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne dowykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 Odpady zprodukcji napojów alkoholowych ibezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty ikakao)
02 07 01 Odpady zmycia, oczyszczania imechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady zdestylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady zprocesów chemicznych
02 07 04 Surowce iprodukty nieprzydatne dospożycia iprzetwórstwa
02 07 05 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe ipofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
3 Odpady zprzetwórstwa drewna orazz produkcji płyt imebli, masy celulozowej, papieru itektury
03 01 Odpady zprzetwórstwa drewna orazz produkcji płyt imebli
03 01 01 Odpady kory ikorka
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa ifornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa ifornir inne niż wymienione w03 01 04
03 01 80* Odpady zchemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 01 81 Odpady zchemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w03 01 80
03 01 82 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99 Inne niewymienione odpady
03 02 Odpady powstające przykonserwacji drewna
03 02 01* Środki dokonserwacji iimpregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02* Środki dokonserwacji iimpregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03* Metaloorganiczne środki dokonserwacji iimpregnacji drewna
03 02 04* Nieorganiczne środki dokonserwacji iimpregnacji drewna
03 02 05* Inne środki dokonserwacji iimpregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 99 Inne niewymienione odpady
03 03 Odpady zprodukcji orazz przetwórstwa masy celulozowej, papieru itektury
03 03 01 Odpady zkory idrewna
03 03 02 Osady iszlamy zprodukcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
03 03 05 Szlamy zodbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty zprzeróbki makulatury itektury
03 03 08 Odpady zsortowania papieru itektury przeznaczone dorecyklingu
03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
03 03 10 Odpady zwłókna, szlamy zwłókien, wypełniaczy ipowłok pochodzące zmechanicznej separacji
03 03 11 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w03 03 10
03 03 80 Szlamy zprocesów bielenia podchlorynem lubchlorem
03 03 81 Szlamy zinnych procesów bielenia
03 03 99 Inne niewymienione odpady
4 Odpady zprzemysłu skórzanego, futrzarskiego itekstylnego
04 01 Odpady zprzemysłu skórzanego ifutrzarskiego
04 01 01 Odpady zmizdrowania (odzierki idwoiny wapniowe)
04 01 02 Odpady zwapnienia
04 01 03* Odpady zodtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza zzakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza zzakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09 Odpady zpolerowania iwykańczania
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 Odpady zprzemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10 Substancje organiczne zproduktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 14* Odpady zwykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 15 Odpady zwykańczania inne niż wymienione w04 02 14
04 02 16* Barwniki ipigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 17 Barwniki ipigmenty inne niż wymienione w04 02 16
04 02 19* Odpady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
04 02 20 Odpady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w04 02 19
04 02 21 Odpady znieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady zprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady zmokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady
5 Odpady zprzeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego orazpirolitycznej przeróbki węgla
05 01 Odpady zprzeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 02* Osady zodsalania
05 01 03* Osady zdna zbiorników
05 01 04* Kwaśne szlamy zprocesów alkilowania
05 01 05* Wycieki ropy naftowej
05 01 06* Zaolejone osady zkonserwacji instalacji luburządzeń
05 01 07* Kwaśne smoły
05 01 08* Inne smoły
05 01 09* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 10 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w05 01 09
05 01 11* Odpady zalkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 13 Osady zuzdatniania wody kotłowej
05 01 14 Odpady zkolumn chłodniczych
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 01 16 Odpady zawierające siarkę zodsiarczania ropy naftowej
05 01 17 Bitum
05 01 99 Inne niewymienione odpady
05 06 Odpady zpirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01* Kwaśne smoły
05 06 03* Inne smoły
05 06 04 Odpady zkolumn chłodniczych
05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99 Inne niewymienione odpady
05 07 Odpady zoczyszczania itransportu gazu ziemnego
05 07 01* Osady zawierające rtęć
05 07 02 Odpady zawierające siarkę
05 07 99 Inne niewymienione odpady
6 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania kwasów nieorganicznych
06 01 01* Kwas siarkowy isiarkawy
06 01 02* Kwas chlorowodorowy
06 01 03* Kwas fluorowodorowy
06 01 04* Kwas fosforowy ifosforawy
06 01 05* Kwas azotowy iazotawy
06 01 06* Inne kwasy
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania wodorotlenków
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
06 02 03* Wodorotlenek amonowy
06 02 04* Wodorotlenek sodowy ipotasowy
06 02 05* Inne wodorotlenki
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania soli iich roztworów oraztlenków metali
06 03 11* Sole iroztwory zawierające cyjanki
06 03 13* Sole iroztwory zawierające metale ciężkie
06 03 14 Sole iroztwory inne niż wymienione w06 03 11 i06 03 13
06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w06 03 15
06 03 99 Inne niewymienione odpady
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w06 03
06 04 03* Odpady zawierające arsen
06 04 04* Odpady zawierające rtęć
06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 05 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 02* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w06 05 02
06 06 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania związków siarki orazz chemicznych procesów przetwórstwa siarki iodsiarczania
06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w06 06 02
06 06 99 Inne niewymienione odpady
06 07 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania chlorowców orazz chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01* Odpady azbestowe zelektrolizy
06 07 02* Węgiel aktywny zprodukcji chloru
06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć
06 07 04* Roztwory ikwasy (np. kwas siarkowy)
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania krzemu orazpochodnych krzemu
06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania chemikaliów fosforowych orazz chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02 Żużel fosforowy
06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lubzanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w06 09 03 i06 09 80
06 09 80 Fosfogipsy
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane zżużlami, popiołami paleniskowymi ipyłami zkotłów (z wyłączeniem pyłów zkotłów wymienionych w10 01 04)
06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania chemikaliów azotowych, zchemicznych procesów przetwórstwa azotu orazz produkcji nawozów azotowych iinnych
06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 Odpady zprodukcji pigmentów orazzmętniaczy nieorganicznych
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia zprodukcji dwutlenku tytanu
06 11 80 Odpady zprodukcji związków cyrkonu
06 11 81 Odpady zprodukcji związków chromu
06 11 82 Odpady zprodukcji związków kobaltu
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 Odpady zinnych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki dokonserwacji drewna orazinne biocydy
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03 Czysta sadza
06 13 04* Odpady zprzetwarzania azbestu
06 13 05* Sadza zawierająca lubzanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99 Inne niewymienione odpady
7 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01* Wody popłuczne iługi macierzyste
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 01 07* Pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne
07 01 09* Zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10* Inne zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne
07 01 11* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w07 01 11
07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w07 01 08)
07 01 99 Inne niewymienione odpady
07 02 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania tworzyw sztucznych orazkauczuków iwłókien syntetycznych
07 02 01* Wody popłuczne iługi macierzyste
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 02 07* Pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne
07 02 09* Zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10* Inne zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne
07 02 11* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 12 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w07 02 11
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14* Odpady zdodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15 Odpady zdodatków inne niż wymienione w07 02 14
07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w07 02 16
07 02 80 Odpady zprzemysłu gumowego iprodukcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 03 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania organicznych barwników orazpigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01* Wody popłuczne iługi macierzyste
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 03 07* Pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne
07 03 09* Zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10* Inne zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne
07 03 11* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w07 03 11
07 03 99 Inne niewymienione odpady
07 04 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i02 01 09), środków dokonserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) iinnych biocydów
07 04 01* Wody popłuczne iługi macierzyste
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 04 07* Pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne
07 04 09* Zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10* Inne zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne
07 04 11* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 12 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w07 04 11
07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin IiII klasy toksyczności (bardzo toksyczne itoksyczne)
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w07 04 80
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania farmaceutyków
07 05 01* Wody popłuczne iługi macierzyste
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 05 07* Pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne
07 05 09* Zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10* Inne zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne
07 05 11* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 12 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w07 05 11
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w07 05 13
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w07 05 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących ikosmetyków
07 06 01* Wody popłuczne iługi macierzyste
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne
07 06 09* Zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10* Inne zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne
07 06 11* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w07 06 11
07 06 80 Ziemia bieląca zrafinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków ipróbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
07 07 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 01* Wody popłuczne iługi macierzyste
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania iciecze macierzyste
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne iporeakcyjne
07 07 09* Zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10* Inne zużyte sorbenty iosady pofiltracyjne
07 07 11* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w07 07 11
07 07 99 Inne niewymienione odpady
8 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw ifarb drukarskich
08 01 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania orazusuwania farb ilakierów
08 01 11* Odpady farb ilakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 01 12 Odpady farb ilakierów inne niż wymienione w08 01 11
08 01 13* Szlamy zusuwania farb ilakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 01 14 Szlamy zusuwania farb ilakierów inne niż wymienione w08 01 13
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby ilakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby ilakiery inne niż wymienione w08 01 15
08 01 17* Odpady zusuwania farb ilakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 01 18 Odpady zusuwania farb ilakierów inne niż wymienione w08 01 17
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lublakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lublakierów inne niż wymienione w08 01 19
08 01 21* Zmywacz farb lublakierów
08 01 99 Inne niewymienione odpady
08 02 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99 Inne niewymienione odpady
08 03 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania farb drukarskich
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w08 03 12
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w08 03 14
08 03 16* Zużyte roztwory trawiące
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w08 03 17
08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w08 03 19
08 03 99 Inne niewymienione odpady
08 04 Odpady zprodukcji, przygotowania, obrotu istosowania klejów orazszczeliw (w tym środki doimpregnacji wodoszczelnej)
08 04 09* Odpadowe kleje iszczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 04 10 Odpadowe kleje iszczeliwa inne niż wymienione w08 04 09
08 04 11* Osady zklejów iszczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 04 12 Osady zklejów iszczeliw inne niż wymienione w08 04 11
08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lubszczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lubszczeliw inne niż wymienione w08 04 13
08 04 15* Odpady ciekłe klejów lubszczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lubinne substancje niebezpieczne
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lubszczeliw inne niż wymienione w08 04 15
08 04 17* Olej żywiczny
08 04 99 Inne niewymienione odpady
08 05 Odpady nieujęte winnych podgrupach grupy 08
08 05 01* Odpady izocyjanianów
9 Odpady zprzemysłu fotograficznego iusług fotograficznych
09 01 Odpady zprzemysłu fotograficznego iusług fotograficznych
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy iaktywatorów
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy dopłyt offsetowych
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych narozpuszczalnikach
09 01 04* Roztwory utrwalaczy
09 01 05* Roztwory wybielaczy ikąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07 Błony ipapier fotograficzny zawierające srebro lubzwiązki srebra
09 01 08 Błony ipapier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w09 01 11
09 01 13* Odpady ciekłe zzakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w09 01 06
09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 99 Inne niewymienione odpady
10 Odpady zprocesów termicznych
10 01 Odpady zelektrowni iinnych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe ipyły zkotłów (z wyłączeniem pyłów zkotłów wymienionych w10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne zwęgla
10 01 03 Popioły lotne ztorfu idrewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 04* Popioły lotne ipyły zkotłów zpaliw płynnych
10 01 05 Stałe odpady zwapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07 Produkty zwapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane wpostaci szlamu
10 01 09* Kwas siarkowy
10 01 13* Popioły lotne zemulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle ipyły zkotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle ipyły zkotłów ze współspalania inne niż wymienione w10 01 14
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w10 01 16
10 01 18* Odpady zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 19 Odpady zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 01 05, 10 01 07 i10 01 18
10 01 20* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 21 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w10 01 20
10 01 22* Uwodnione szlamy zczyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 01 23 Uwodnione szlamy zczyszczenia kotłów inne niż wymienione w10 01 22
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25 Odpady zprzechowywania iprzygotowania paliw dlaopalanych węglem elektrowni
10 01 26 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe zmokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81 Mikrosfery zpopiołów lotnych
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych iodpadów stałych zwapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche ipółsuche odsiarczania spalin orazspalanie wzłożu fluidalnym)
10 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 Odpady zhutnictwa żelaza istali
10 02 01 Żużle zprocesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 Nieprzerobione żużle zinnych procesów
10 02 07* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 08 Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 02 07
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
10 02 11* Odpady zuzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 12 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w10 02 11
10 02 13* Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 14 Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 02 13
10 02 15 Inne szlamy iosady pofiltracyjne
10 02 80 Zgary zhutnictwa żelaza
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99 Inne niewymienione odpady
10 03 Odpady zhutnictwa aluminium
10 03 02 Odpadowe anody
10 03 04* Żużle zprodukcji pierwotnej
10 03 05 Odpady tlenku glinu
10 03 08* Słone żużle zprodukcji wtórnej
10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe zprodukcji wtórnej
10 03 15* Zgary zwytopu owłaściwościach palnych lubwydzielające wzetknięciu zwodą gazy palne wniebezpiecznych ilościach
10 03 16 Zgary zwytopu inne niż wymienione w10 03 15
10 03 17* Odpady zawierające smołę zprodukcji anod
10 03 18 Odpady zawierające węgiel zprodukcji anod inne niż wymienione w10 03 17
10 03 19* Pyły zgazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 20 Pyły zgazów odlotowych inne niż wymienione w10 03 19
10 03 21* Inne cząstki stałe ipyły (łącznie zpyłami zmłynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 22 Inne cząstki stałe ipyły (łącznie zpyłami zmłynów kulowych) inne niż wymienione w10 03 21
10 03 23* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 24 Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 03 23
10 03 25* Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 26 Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 03 25
10 03 27* Odpady zuzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 28 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w10 03 27
10 03 29* Odpady zprzetwarzania słonych żużli iczarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 30 Odpady zprzetwarzania słonych żużli iczarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w10 03 29
10 03 99 Inne niewymienione odpady
10 04 Odpady zhutnictwa ołowiu
10 04 01* Żużle zprodukcji pierwotnej iwtórnej
10 04 02* Zgary zprodukcji pierwotnej iwtórnej
10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04* Pyły zgazów odlotowych
10 04 05* Inne cząstki ipyły
10 04 06* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych
10 04 07* Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych
10 04 09* Odpady zuzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 10 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w10 04 09
10 04 99 Inne niewymienione odpady
10 05 Odpady zhutnictwa cynku
10 05 01 Żużle zprodukcji pierwotnej iwtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 03* Pyły zgazów odlotowych
10 05 04 Inne cząstki ipyły
10 05 05* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych
10 05 06* Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych
10 05 08* Odpady zuzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 09 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w10 05 08
10 05 10* Zgary zwytopu owłaściwościach palnych lubwydzielające wzetknięciu zwodą gazy palne wniebezpiecznych ilościach
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w10 05 10
10 05 80 Żużle granulowane zpieców szybowych orazżużle zpieców obrotowych
10 05 99 Inne niewymienione odpady
10 06 Odpady zhutnictwa miedzi
10 06 01 Żużle zprodukcji pierwotnej iwtórnej
10 06 02 Zgary zprodukcji pierwotnej iwtórnej
10 06 03* Pyły zgazów odlotowych
10 06 04 Inne cząstki ipyły
10 06 06* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych
10 06 07* Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych
10 06 09* Odpady zuzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 10 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w10 06 09
10 06 80 Żużle szybowe igranulowane
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10 07 Odpady zhutnictwa srebra, złota iplatyny
10 07 01 Żużle zprodukcji pierwotnej iwtórnej
10 07 02 Zgary zprodukcji pierwotnej iwtórnej
10 07 03 Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych
10 07 04 Inne cząstki ipyły
10 07 05 Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych
10 07 07* Odpady zuzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 08 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w10 07 07
10 07 99 Inne niewymienione odpady
10 08 Odpady zhutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04 Cząstki ipyły
10 08 08* Słone żużle zprodukcji pierwotnej iwtórnej
10 08 09 Inne żużle
10 08 10* Zgary zwytopu owłaściwościach palnych lubwydzielające wzetknięciu zwodą gazy palne wniebezpiecznych ilościach
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w10 08 10
10 08 12* Odpady zawierające smołę zprodukcji anod
10 08 13 Odpady zawierające węgiel zprodukcji anod inne niż wymienione w10 08 12
10 08 14 Odpadowe anody
10 08 15* Pyły zgazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 16 Pyły zgazów odlotowych inne niż wymienione w10 08 15
10 08 17* Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 18 Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 08 17
10 08 19* Odpady zuzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 20 Odpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w10 08 19
10 08 99 Inne niewymienione odpady
10 09 Odpady zodlewnictwa żelaza
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 05* Rdzenie iformy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 06 Rdzenie iformy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w10 09 05
10 09 07* Rdzenie iformy odlewnicze poprocesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 08 Rdzenie iformy odlewnicze poprocesie odlewania inne niż wymienione w10 09 07
10 09 09* Pyły zgazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 10 Pyły zgazów odlotowych inne niż wymienione w10 09 09
10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w10 09 11
10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w10 09 13
10 09 15* Odpady środków dowykrywania pęknięć odlewów
10 09 16 Odpady środków dowykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w10 09 15
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 Odpady zodlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03 Zgary iżużle odlewnicze
10 10 05* Rdzenie iformy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 06 Rdzenie iformy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w10 10 05
10 10 07* Rdzenie iformy odlewnicze poprocesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 08 Rdzenie iformy odlewnicze poprocesie odlewania inne niż wymienione w10 10 07
10 10 09* Pyły zgazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 10 10 Pyły zgazów odlotowych inne niż wymienione w10 10 09
10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w10 10 11
10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w10 10 13
10 10 15* Odpady środków dowykrywania pęknięć odlewów
10 10 16 Odpady środków dowykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w10 10 15
10 10 99 Inne niewymienione odpady
10 11 Odpady zhutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego itkanin zwłókna szklanego
10 11 05 Cząstki ipyły
10 11 09* Odpady zprzygotowania mas wsadowych doobróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 10 Odpady zprzygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w10 11 09
10 11 11* Szkło odpadowe wpostaci małych cząstek iproszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. zlamp elektronopromieniowych)
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w10 11 11
10 11 13* Szlamy zpolerowania iszlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 14 Szlamy zpolerowania iszlifowania szkła inne niż wymienione w10 11 13
10 11 15* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 16 Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 11 15
10 11 17* Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 18 Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 11 17
10 11 19* Odpady stałe zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20 Odpady stałe zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w10 11 19
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 81* Odpady zawierające azbest
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 12 Odpady zprodukcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej iogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek iproduktów konstrukcyjnych)
10 12 01 Odpady zprzygotowania mas wsadowych doobróbki termicznej
10 12 03 Cząstki ipyły
10 12 05 Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle iceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 09* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 10 Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 12 09
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w10 12 11
10 12 13 Szlamy zzakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 13 Odpady zprodukcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna itynku) orazz wytworzonych znich wyrobów
10 13 01 Odpady zprzygotowania mas wsadowych doobróbki termicznej
10 13 04 Odpady zprodukcji wapna palonego ihydratyzowanego
10 13 06 Cząstki ipyły (z wyłączeniem 10 13 12 i10 13 13)
10 13 07 Szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczania gazów odlotowych
10 13 09* Odpady zawierające azbest zprodukcji elementów cementowo-azbestowych
10 13 10 Odpady zprodukcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w10 13 09
10 13 11 Odpady zcementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w10 13 09 i10 13 10
10 13 12* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 13 13 Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w10 13 12
10 13 14 Odpady betonowe iszlam betonowy
10 13 80 Odpady zprodukcji cementu
10 13 81 Odpady zprodukcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 13 99 Inne niewymienione odpady
10 14 Odpady zkrematoriów
10 14 01* Odpady zoczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
10 80 Odpady zprodukcji żelazostopów
10 80 01 Żużle zprodukcji żelazokrzemu
10 80 02 Pyły zprodukcji żelazokrzemu
10 80 03 Żużle zprodukcji żelazochromu
10 80 04 Pyły zprodukcji żelazochromu
10 80 05 Żużle zprodukcji żelazomanganu
10 80 06 Pyły zprodukcji żelazomanganu
10 80 99 Inne niewymienione odpady
11 Odpady zchemicznej obróbki ipowlekania powierzchni metali orazinnych materiałów iz procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 Odpady zobróbki ipowlekania metali orazinnych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 05* Kwasy trawiące
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w11 01 05
11 01 07* Alkalia trawiące
11 01 08* Osady iszlamy zfosforanowania
11 01 09* Szlamy iosady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10 Szlamy iosady pofiltracyjne inne niż wymienione w11 01 09
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w11 01 11
11 01 13* Odpady zodtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 14 Odpady zodtłuszczania inne niż wymienione w11 01 13
11 01 15* Odcieki iszlamy zsystemów membranowych lubsystemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16* Nasycone lubzużyte żywice jonowymienne
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 02 Odpady iszlamy zhydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02* Szlamy zhydrometalurgii cynku (w tym jarozyt igetyt)
11 02 03 Odpady zprodukcji anod dlaprocesów elektrolizy
11 02 05* Odpady zhydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 02 06 Odpady zhydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w11 02 05
11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 99 Inne niewymienione odpady
11 03 Szlamy iodpady stałe zprocesów odpuszczania stali
11 03 01* Odpady zawierające cyjanki
11 03 02* Inne odpady
11 05 Odpady zwysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01 Cynk twardy
11 05 02 Popiół cynkowy
11 05 03* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych
11 05 04* Zużyty topnik
11 05 99 Inne niewymienione odpady
12 Odpady zkształtowania orazfizycznej imechanicznej obróbki powierzchni metali itworzyw sztucznych
12 01 Odpady zkształtowania orazfizycznej imechanicznej obróbki powierzchni metali itworzyw sztucznych
12 01 01 Odpady ztoczenia ipiłowania żelaza orazjego stopów
12 01 02 Cząstki ipyły żelaza orazjego stopów
12 01 03 Odpady ztoczenia ipiłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cząstki ipyły metali nieżelaznych
12 01 05 Odpady ztoczenia iwygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne zobróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji iroztworów)
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne zobróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji iroztworów)
12 01 08* Odpadowe emulsje iroztwory olejowe zobróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09* Odpadowe emulsje iroztwory zobróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10* Syntetyczne oleje zobróbki metali
12 01 12* Zużyte woski itłuszcze
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 14* Szlamy zobróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15 Szlamy zobróbki metali inne niż wymienione w12 01 14
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w12 01 16
12 01 18* Szlamy zobróbki metali zawierające oleje (np. szlamy zszlifowania, gładzenia ipokrywania)
12 01 19* Oleje zobróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w12 01 20
12 01 99 Inne niewymienione odpady
12 03 Odpady zodtłuszczania wodą iparą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01* Wodne ciecze myjące
12 03 02* Odpady zodtłuszczania parą
13 Oleje odpadowe iodpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych orazgrup 05, 12 i19)
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe ismarowe
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe ismarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe ismarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe ismarowe
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe ismarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe ismarowe
13 03 Odpadowe oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory oraznośniki ciepła
13 03 01* Oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory inośniki ciepła zawierające PCB
13 03 06* Mineralne oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory oraznośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w13 03 01
13 03 07* Mineralne oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory oraznośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08* Syntetyczne oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory oraznośniki ciepła inne niż wymienione w13 03 01
13 03 09* Oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory oraznośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10* Inne oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory oraznośniki ciepła
13 04 Oleje zęzowe
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02* Oleje zęzowe znabrzeży portowych
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 Odpady zodwadniania olejów wseparatorach
13 05 01* Odpady stałe zpiaskowników iz odwadniania olejów wseparatorach
13 05 02* Szlamy zodwadniania olejów wseparatorach
13 05 03* Szlamy zkolektorów
13 05 06* Olej zodwadniania olejów wseparatorach
13 05 07* Zaolejona woda zodwadniania olejów wseparatorach
13 05 08* Mieszanina odpadów zpiaskowników iz odwadniania olejów wseparatorach
13 07 Odpady paliw ciekłych
13 07 01* Olej opałowy iolej napędowy
13 07 02* Benzyna
13 07 03* Inne paliwa (włącznie zmieszaninami)
13 08 Odpady olejowe nieujęte winnych podgrupach
13 08 01* Szlamy lubemulsje zodsalania
13 08 02* Inne emulsje
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99* Inne niewymienione odpady
14 Odpady zrozpuszczalników organicznych, chłodziw ipropelentów (z wyłączeniem grup 07 i08)
14 06 Odpady zrozpuszczalników organicznych, chłodziw ipropelentów wpianach lubaerozolach
14 06 01* Freony, HCFC, HFC
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki imieszaniny rozpuszczalników
14 06 03* Inne rozpuszczalniki imieszaniny rozpuszczalników
14 06 04* Szlamy iodpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05* Szlamy iodpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny dowycierania, materiały filtracyjne iubrania ochronne nieujęte winnych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie zselektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania zpapieru itektury
15 01 02 Opakowania ztworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania zdrewna
15 01 04 Opakowania zmetali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania ztekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lubnimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin IiII klasy toksyczności – bardzo toksyczne itoksyczne)
15 01 11* Opakowania zmetali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie zpustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny dowycierania iubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte winnych grupach), tkaniny dowycierania (np. szmaty, ścierki) iubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny dowycierania (np. szmaty, ścierki) iubrania ochronne inne niż wymienione w15 02 02
16 Odpady nieujęte winnych grupach
16 01 Zużyte lubnienadające się doużytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady zdemontażu, przeglądu ikonserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i14 orazpodgrup 16 06 i16 08)
16 01 03 Zużyte opony
16 01 04* Zużyte lubnienadające się doużytkowania pojazdy
16 01 06 Zużyte lubnienadające się doużytkowania pojazdy niezawierające cieczy iinnych niebezpiecznych elementów
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 08* Elementy zawierające rtęć
16 01 09* Elementy zawierające PCB
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w16 01 11
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w16 01 14
16 01 16 Zbiorniki nagaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w16 01 07 do16 01 11, 16 01 13 i16 01 14
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych ielektronicznych
16 02 09* Transformatory ikondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albonimi zanieczyszczone inne niż wymienione w16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w16 02 09 do16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w16 02 09 do16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lubczęści składowe usunięte zzużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte zzużytych urządzeń inne niż wymienione w16 02 15
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom orazprodukty przeterminowane lubnieprzydatne doużytku
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w16 03 03, 16 03 80
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lubnieprzydatne dospożycia
16 04 Odpady materiałów wybuchowych
16 04 01* Odpadowa amunicja
16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
16 04 03* Inne materiały wybuchowe
16 05 Gazy wpojemnikach ciśnieniowych izużyte chemikalia
16 05 04* Gazy wpojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
16 05 05 Gazy wpojemnikach inne niż wymienione w16 05 04
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne ianalityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, wtym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych ianalitycznych
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w16 05 06, 16 05 07 lub16 05 08
16 06 Baterie iakumulatory
16 06 01* Baterie iakumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie iakumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie iakumulatory
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit zbaterii iakumulatorów
16 07 Odpady zczyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych ibeczek (z wyjątkiem grup 05 i13)
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lubjej produkty
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 07 99 Inne niewymienione odpady
16 08 Zużyte katalizatory
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lubplatynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lubich niebezpieczne związki
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lubich związki inne niż wymienione w16 08 02
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane dokatalitycznego krakingu wprocesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 09 Substancje utleniające
16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lubpotasowy)
16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone doodzysku lubunieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w16 10 01
16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w16 10 03
16 11 Odpady zokładzin piecowych imateriały ogniotrwałe
16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe zprocesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe zprocesów metalurgicznych inne niż wymienione w16 11 01
16 11 03* Inne okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe zprocesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04 Okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe zprocesów metalurgicznych inne niż wymienione w16 11 03
16 11 05* Okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe zprocesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 06 Okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe zprocesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w16 11 05
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne ioptyczne nośniki informacji
16 81 Odpady powstałe wwyniku wypadków izdarzeń losowych
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w16 81 01
16 82 Odpady powstałe wwyniku klęsk żywiołowych
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w16 82 01
17 Odpady zbudowy, remontów idemontażu obiektów budowlanych orazinfrastruktury drogowej (włączając glebę iziemię zterenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów ielementów budowlanych orazinfrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu orazgruz betonowy zrozbiórek iremontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych ielementów wyposażenia
17 01 06* Zmieszane lubwysegregowane odpady zbetonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych ielementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady zbetonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych ielementów wyposażenia inne niż wymienione w17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady zremontów iprzebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła itworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła itworzyw sztucznych zawierające lubzanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltów, smół iproduktów smołowych
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w17 03 01
17 03 03* Smoła iprodukty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady izłomy metaliczne orazstopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo istal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę iinne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niż wymienione w17 04 10
17 05 Gleba iziemia (włączając glebę iziemię zterenów zanieczyszczonych orazurobek zpogłębiania)
17 05 03* Gleba iziemia, wtym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 Gleba iziemia, wtym kamienie, inne niż wymienione w17 05 03
17 05 05* Urobek zpogłębiania zawierający lubzanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek zpogłębiania inny niż wymieniony w17 05 05
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne orazmateriały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w17 06 01 i17 06 03
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w17 08 01
17 09 Inne odpady zbudowy, remontów idemontażu
17 09 01* Odpady zbudowy, remontów idemontażu zawierające rtęć
17 09 02* Odpady zbudowy, remontów idemontażu zawierające PCB (np. substancje iprzedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady zbudowy, remontów idemontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady zbudowy, remontów idemontażu inne niż wymienione w17 09 01, 17 09 02 i17 09 03
18 Odpady medyczne iweterynaryjne
18 01 Odpady zdiagnozowania, leczenia iprofilaktyki medycznej
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne izabiegowe orazich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała iorgany orazpojemniki nakrew ikonserwanty służące dojej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lubich toksyny orazinne formy zdolne doprzeniesienia materiału genetycznego, októrych wiadomo lubco doktórych istnieją wiarygodne podstawy dosądzenia, żewywołują choroby uludzi izwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), zwyłączeniem 18 01 80 i18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w18 01 03
18 01 06* Chemikalia, wtym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, wtym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne icytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie owłaściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w18 01 80
18 01 82* Pozostałości zżywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 02 Odpady zdiagnozowania, leczenia iprofilaktyki weterynaryjnej
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne izabiegowe orazich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lubich toksyny orazinne formy zdolne doprzeniesienia materiału genetycznego, októrych wiadomo lubco doktórych istnieją wiarygodne podstawy dosądzenia, żewywołują choroby uludzi izwierząt
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w18 02 02
18 02 05* Chemikalia, wtym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06 Chemikalia, wtym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w18 02 05
18 02 07* Leki cytotoksyczne icytostatyczne
18 02 08 Leki inne niż wymienione w18 02 07
19 Odpady zinstalacji iurządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, zoczyszczalni ścieków orazz uzdatniania wody pitnej iwody docelów przemysłowych
19 01 Odpady ztermicznego przekształcania odpadów
19 01 02 Złom żelazny usunięty zpopiołów paleniskowych
19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) zoczyszczania gazów odlotowych
19 01 06* Szlamy iinne odpady uwodnione zoczyszczania gazów odlotowych
19 01 07* Odpady stałe zoczyszczania gazów odlotowych
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny zoczyszczania gazów odlotowych
19 01 11* Żużle ipopioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 12 Żużle ipopioły paleniskowe inne niż wymienione w19 01 11
19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w19 01 13
19 01 15* Pyły zkotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 16 Pyły zkotłów inne niż wymienione w19 01 15
19 01 17* Odpady zpirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 18 Odpady zpirolizy odpadów inne niż wymienione w19 01 17
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99 Inne niewymienione odpady
19 02 Odpady zfizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie zodpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się zco najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05* Szlamy zfizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06 Szlamy zfizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w19 02 05
19 02 07* Oleje ikoncentraty zseparacji
19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w19 02 08 lub19 02 09
19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 02 99 Inne niewymienione odpady
19 03 Odpady stabilizowane lubzestalone(3)
19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w19 03 04
19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w19 03 06
19 04 Odpady zeszklone iz procesów zeszkliwiania
19 04 01 Zeszklone odpady
19 04 02* Popioły lotne iinne odpady zoczyszczania gazów odlotowych
19 04 03* Niezeszklona faza stała
19 04 04 Ciekłe odpady zprocesów zeszkliwiania
19 05 Odpady ztlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych ipodobnych
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego iroślinnego
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się dowykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 Odpady zbeztlenowego rozkładu odpadów
19 06 03 Ciecze zbeztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04 Przefermentowane odpady zbeztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05 Ciecze zbeztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych iroślinnych
19 06 06 Przefermentowane odpady zbeztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych iroślinnych
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 08 Odpady zoczyszczalni ścieków nieujęte winnych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 06* Nasycone lubzużyte żywice jonowymienne
19 08 07* Roztwory iszlamy zregeneracji wymienników jonitowych
19 08 08* Odpady zsystemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 09 Tłuszcze imieszaniny olejów zseparacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne itłuszcze
19 08 10* Tłuszcze imieszaniny olejów zseparacji olej/woda inne niż wymienione w19 08 09
19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne zbiologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12 Szlamy zbiologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w19 08 11
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne zinnego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14 Szlamy zinnego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 Odpady zuzdatniania wody pitnej iwody docelów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji iskratki
19 09 02 Osady zklarowania wody
19 09 03 Osady zdekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lubzużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory iszlamy zregeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 10 Odpady zrozdrabniania odpadów zawierających metale
19 10 01 Odpady żelaza istali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 10 03* Lekka frakcja ipyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 04 Lekka frakcja ipyły inne niż wymienione w19 10 03
19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w19 10 05
19 11 Odpady zregeneracji olejów
19 11 01* Zużyte filtry iłowe
19 11 02* Kwaśne smoły
19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04* Alkaliczne odpady zoczyszczania paliw
19 11 05* Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06 Osady zzakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w19 11 05
19 11 07* Odpady zoczyszczania gazów odlotowych
19 11 99 Inne niewymienione odpady
19 12 Odpady zmechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte winnych grupach
19 12 01 Papier itektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne iguma
19 12 05 Szkło
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje iprzedmioty) zmechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje iprzedmioty) zmechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w19 12 11
19 13 Odpady zoczyszczania gleby, ziemi iwód podziemnych
19 13 01* Odpady stałe zoczyszczania gleby iziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 02 Odpady stałe zoczyszczania gleby iziemi inne niż wymienione w19 13 01
19 13 03* Szlamy zoczyszczania gleby iziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04 Szlamy zoczyszczania gleby iziemi inne niż wymienione w19 13 03
19 13 05* Szlamy zoczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06 Szlamy zoczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w19 13 05
19 13 07* Odpady ciekłe istężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zoczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08 Odpady ciekłe istężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zoczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w19 13 07
19 80 Odpady zunieszkodliwiania odpadów medycznych iweterynaryjnych nieujęte winnych podgrupach
19 80 01 Odpady poautoklawowaniu odpadów medycznych iweterynaryjnych
20 Odpady komunalne łącznie zfrakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane igromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier itektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin IiII klasy toksyczności (bardzo toksyczne itoksyczne np.herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne iinne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje itłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje itłuszcze inne niż wymienione w20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze iżywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze iżywice inne niż wymienione w20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne icytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w20 01 31
20 01 33* Baterie iakumulatory łącznie zbateriami iakumulatorami wymienionymi w16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 orazniesortowane baterie iakumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie iakumulatory inne niż wymienione w20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne ielektroniczne inne niż wymienione w20 01 21 i20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne ielektroniczne inne niż wymienione w20 01 21, 20 01 23 i20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane wsposób selektywny
20 02 Odpady zogrodów iparków (w tym zcmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba iziemia, wtym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady ztargowisk
20 03 03 Odpady zczyszczenia ulic iplaców
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących dogromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione winnych podgrupach