Postępowanie z odpadami przemysłowymi w zakładach pracy i ich utylizacja

Kategoria: Prawo

Prawidłowe postępowanie z odpadami przemysłowymi określa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

 • Wytwórca odpadów jest zobowiązany do zagospodarowania wytworzonymi przez  siebie odpadami (posiadać odpowiednie zezwolenia i decyzje na ich zagospodarowanie), jednak może zlecić ten obowiązek firmie mającej zezwolenia na zbieranie odpadów. Firma ta weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za wytworzone odpady.
 • Odpady przemysłowe należy nie tylko wywozić, ale również starać się ograniczyć  ilość ich wytwarzania do minimum, by zmniejszać negatywny wpływ na otaczające nas środowisko przyrodnicze. (zgodnie z Ustawą o Odpadach)
 • Wytwórca odpadów ma obowiązek uzyskać pozwolenie na wytworzenie odpadów, jeśli wytwarza więcej niż 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz więcej niż 5000 Mg, jeżeli odpady mają charakter inny niż niebezpieczny.
 • Gospodarką odpadami może zajmować się jedynie firma, który posiada odpowiednie decyzje  i zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów.

Postępowanie z odpadami przemysłowymi w zakładach pracy i ich utylizacjaEwidencja odpadów

(przepisy w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21))

 • Ewidencję odpadów należy prowadzić za pomocą : karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadów.
 • Ewidencję odpadów prowadzą  wytwórcy odpadów np. zakłady produkcyjne, budowlane, serwisowe, sprzątające .
 • W przypadku niektórych rodzajów odpadów, wytwarzanych w niewielkiej ilości, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Listę rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji oraz zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów dla małych i średnich firm zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości.
 • Dopuszczalne jest prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów za pomocą : karty przekazania odpadu, jeżeli podmiot wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub  inne niż niebezpieczne(niebędące odpadami komunalnymi) do 5 ton rocznie.
 • Od wytwórców odpadów wymaga się sprawozdawczości (roczne sprawozdanie w zakresie wytwarzanych odpadów i gospodarowania nimi )(Art 75, ust.1 ustawy o odpadach z 14.12.2012):

Odpadamy przemysłowe – jak z nimi postępować w zakładzie ?

Zanim Wytwórca przekaże odpady firmie transportującej musi zarządzać nimi zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., selektywnie zbierać i magazynować.

 • wytworzone odpady należy odpowiednio magazynować w zależności od rodzaju odpadu np.:  pod zadaszeniem,  w przeznaczonych do tego pojemnikach i kontenerach (link do sklepu ekotu.pl – pojemniki)(wykonanych z materiału odpornego na działanie odpadu ze szczelnym zamknięciem) , w oznakowanych miejscach, tak aby nie zagrażały środowisku!
 • odpady muszą być odpowiednio segregowane – zabronione jest mieszanie różnych   rodzajów odpadów.
 • jeżeli firma lub zakład wytwarzający odpady, nie ma zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów ,ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą,  posiadającą  odpowiednie zezwolenia na odbiór i transport odpadów.
 • posiadacz odpadów może je magazynować do ilości transportowych.
 • odbierane odpady powinny być oznakowane kodami zgodnymi z tymi, które zastosowano w katalogu odpadów oraz odpowiednio zapakowane w pojemniki, które zapewnią ich bezpieczny transport. (link do listy odpadów, które odbieramy)
 • przewiezienie odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów przemysłowych.
 • właściwie przekazane i odebrane od wytwórcy odpady przemysłowe transportowane są do przetwórcy bądź lokowane na składowisku – decydują o tym: charakter, właściwości fizykochemiczne oraz decyzje administracyjne.

Za prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska zgodnie z Ustawą o Odpadach grozi kara aresztu i grzywny.

Kompleksowo obsłużymy Twój Warsztat Samochodowy!

Odbierzemy odpady i dostarczymy produkty BHP.

Zobacz co mamy Ci do zaoferowania!

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • wszystkie wymagane prawem dokumenty
 • pomoc w wypełnianiu  rocznego sprawozdania
 • odpowiednio przystosowane pojemniki na odpady