Przygotowanie odpadów medycznych do utylizacji

Kategoria: Porady

Zanim odpady medyczne zostaną przekazane firmie zajmującej się odbiorem , transportem i utylizacją , należy je odpowiednio zagospodarowac w miejscu ich wytwarzania.

 • przygotowanie odpadów do utylizacjiSegregacja według kodów.
 • Przekazanie odpadów firmie utylizującej musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Pojemniki i worki muszą być szczelnie zamkniętę, mogą być przekazane w worku zbiorczym.
 • Przechowywanie odpadów dopuszczalne jest na terenie ośrodka poza miejscem powstawania odpadów , ale tylko w przystosowanych pomieszczeniach lub stacjonarnych urzadzeniach  chłodniczych ,wymaganych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.
 • pomieszczenie powinno:
  • posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
  • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
  • posiadać drzwi wejściowe bez progu, których minimalna szerokość i wysokość powinnagwarantować swobodny wjazd i wyjazd środka transportu wewnętrznego oraz dostęp obsługi
  • posiadać wydzielone boksy w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania;
  • posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza;
  • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • być przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych i posiadać niezależne wejście
 •  Magazynowanie z zachowaniem odpowiednich warunków:
  18 01 02 – magazynowanie w temperaturze do 10 ° C do 72 godzin;
  18 01 03, 18 01 82 – magazynowanie w temperaturze od 10 ° C do 18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temperaturze poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni
  18 01 06, 18 01 08, 18 01 10 – magazynowanie w temperaturze od 10 ° C do18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temperaturze poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni
  18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni
 • Przekazanie odpadów firmie utylizującej musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Pojemniki i worki muszą być szczelnie zamkniętę, mogą być przekazane w worku zbiorczym.
 • Każde przekazanie odpadów musi być udokumentowane Kartą Przekazania Odpadu. Na podstawie tych Kart  prowadzona jest Ewidencja Odpadów, odrębna dla każdego kodu.Wystawienie tych dokumentów   należy do „Wytwórcy” , jednak nasza firma wyręcza swoich Klientów i robi to za nich.
 • Wytwórca” odpadów na koniec każdego roku jest zobowiązany do sporządzania „ zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów , o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia.

Zapamiętaj!

Zakazane jest  się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych  w inny sposób niż spalanie w spalarniach odpadów [ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, póz. 251, ze zm.)]

(Pobierz Link : „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi”)

Współpracujesz z nami, zyskujesz:

 • odbiór wszystkich kodów odpadów medycznych
 • czas, poprowadzimy za Ciebie Ewidencję Odpadów
 • wystawimy za Ciebię Kartę Przekazania Odpadu pomoc w wypełnianiu obowiązkowych sprawozdań