Utylizacja odpadów gastronomicznych

Kategoria: Co utylizujemy?

Odpady gastronomiczne to odpady żywnościowe pochodzące  m.in. z restauracji , barów, hoteli, szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli.

odpady gastronomiczne - utylizacjaPaństwowa Inspekcja Sanitarna ma obowiązek kontroli zakładów znajdujących się pod jej nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. Ustawy z dnia 14 marca 1998 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póź. zm.) oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.).

Kontrola polega na sprawdzaniu czy wytwarzane odpady są usuwane zgodnie z prawem oraz czy ich usuwanie jest odpowiednio udokumentowane przez firmę przejmującą te odpady w celu ich dalszego zagospodarowania.

W zależności od rodzaju wytwarzanego  odpadu Wytwórca powinien zawrzeć umowę z Odbiorcą odpadów działającym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

W przeciwnym razie przedsiębiorca zostaje obarczony karą.

Do grup odpadów kuchennych można zaliczyć: