Utylizacja odpadów medycznych

Kategoria: Co utylizujemy?

Odpady medyczne to odpady powstające w wyniku działań lekarskich, na etapie leczenia, diagnozowania, badań i profilaktyki. Są efektem ludzkiej pracy i stanowią wielkie zagrożenie dla człowieka i środowiska, dlatego sposób ich gospodarowania jest objęty ścisłą kontrolą!

Odpady medyczne mogą stwarzać możliwość skażenia epidemiologicznego środowiska patogenami i bakteriami chorobotwórczymi.

pojemnik-na-odpady-medyczne-10lWyróżnia się trzy główne grupy odpadów (zakaźne, specjalne i pozostałe), które segreguje się zgodnie z prawem według nadanych kodów: Jak segregować odpady medyczne?

Przestrzeganie prawidłowych zasad BHP w Gabinecie Lekarskim jest niezbędnym obowiązkiem wszystkich pracowników medycznych oraz osób mających kontakt z odpadami.

O szczegółowych  zasadach  postępowania z odpadami medycznymi  możesz doczytać tutaj: Postępowanie z odpadami medycznymi w Gabinetach i Przechodniach

Ustawa o Odpadach wskazuje jak postępować z odpadami medycznymi oraz jak je  unieszkodliwiać.
Nie wystarcza więc wrzucenie ich do szpitalnej kotłowni.

Przed oddaniem odpadów należy je odpowiednio przygotować: Przygotowanie odpadów do utylizacji

Podstawową metodą utylizacji odpadów medycznych jest ich spalanie. Metoda ta zwalcza mikroorganizmy oraz zwiększa masę i objętość odpadów.

W spalarniach odpadów medycznych konieczne jest stosowanie wysokosprawnych urządzeń filtrujących oraz prowadzenia ciągłego monitoringu jakości spalin. Jest to bardzo ważne, ponieważ podczas spalania wydobywa się szereg substancji toksycznych tj. pyły, SO2, CO, HCL, metali ciężkie, chloropochodnych węglowodorów.