Utylizacja odpadów przemysłowych

Kategoria: Co utylizujemy?

Odpady przemysłowe to szeroka grupa zróżnicowanych odpadów wytwarzanych w każdej gałęzi przemysłu. Zapoznaj się z definicją i podziałem odpadów przemysłowych.

recKażdy rodzaj odpadu zawiera grupę cech, od których zależy to czy odpad jest bezpieczny dla człowieka i środowiska, czy też nie. Decyduje to w jaki sposób należy postępować z danym odpadem według ściśle określonych zasad zawartych w Ustawie o Odpadach z dnia 14 Grudnia 2012r.

Ustawa wprowadza następującą hierarchię postępowania z odpadami: zapobieganie powstawania tych odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku, unieszkodliwienie.

Zapoznaj się również z zasadami postępowania z odpadami przemysłowymi w zakładach pracy i ich utylizacją.