Utylizacja odpadów weterynaryjnych

Kategoria: Co utylizujemy?

Odpady weterynaryjne to odpady powstające we wszystkich placówkach świadczących usługi weterynaryjne w postaci zakładu leczniczego dla zwierząt.
Wszystkie przepisy związane z zasadami postępowania dotyczące  odpadów weterynaryjnych uregulowane są przepisami prawa.

Każdy Lekarz Weterynarii jest odpowiedzialny za właściwe zagospodarowanie odpadów w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia. Miejsce przechowywania i czas magazynowania odpadów weterynaryjnych

utylizacja odpadów weterynaryjnychOdpady powstające podczas pracy Lekarza Weterynarii to odpady weterynaryjne (zakaźne,niebezpieczne, pozostałe), Odpady weterynaryjne – segregacja, które należy odpowiednio gromadzić, przechowywać, segregować i przygotować do utylizacji. Odpady weterynaryjne – podział i postępowanie.

Odpady weterynaryjne należy bezpiecznie unieszkodliwić, ograniczając do minimum negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i życie człowieka. Dotyczy to głównie odpadów zakaźnych i niebezpiecznych, których poddanie odzyskowi jest zakazane.

Do sposobów unieszkodliwienia należy m.in.: spalanie, autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, obróbka fizyczno-chemiczna, działanie mikrofalami. Jak przygotować odpady weterynaryjne do unieszkodliwienia.